اخبار سازمان اوقاف

معرفی بقاع متبرکه برگزار کننده طرح آرامش بهاری استان مازندران

معرفی بقاع متبرکه برگزار کننده طرح آرامش بهاری استان مازندران

لیست بقاع متبرکه برگزار کننده و مجری طرح آرامش بهاری در استان مازندران

 سه شنبه 6 اسفند 1392   3622  0      

فرم شماره1- معرفی بقاع متبرکه برگزار کننده طرح آرامش بهاری

استان:مازندران

ردیف

بقعه

آدرس

شهرستان

1

امامزاده ابراهیم(ع)

بابلسر- میدان بلال بلوار امامزاده ابراهیم(ع)

بابلسر

2

امامزاده قاسم(ع)

فریدونکنار روستای کاردگر محله

بابلسر

3

امامزاده حسن(ع)

بابلسر- هادی شهر

بابلسر

4

امامزاده عسگری(ع)

فریدونکنار روستای حسین آباد

بابلسر

5

بی بی سرروضه(ع)

بابلسر میدان بلال بلوار امامزاده ابراهیم(ع)

بابلسر

6

بی بی حلیمه خاتون(ع)

بهنمیر روستای روشندان

بابلسر

7

غریب آقا

فریدونکنار روستای مهلبان

بابلسر

8

سید محمد(ع)

فریدونکنار داخل شهر

بابلسر

9

کریم ورحیم(ع)

بابلسر روستای مقریکلا

بابلسر

10

سید احمد(ع)

بابلسرروستای رودبست

بابلسر

11

هشتاد تنون(ع)

بابلسرهادی شهرانتهای روستای خشکرود

بابلسر

12

امامزاده عبدالله(ع)

فریدونکنار روستای ازباران

بابلسر

13

امامزاده حسنعلی(ع)

فریدونکنار روستای بنه کنار

بابلسر

14

امامزاده ذکریا

بابلسر روستای کاسه گرمحله

بابلسر

15

امام زاده علی(ع)

لاریجان- منطقه پشنک

لاریجان

16

امام زاده سید حسن ولی(ع)

لاریجان- روستای نیاک

لاریجان

17

امام زاده محمد طاهر(ع)

لاریجان- شهر رینه

لاریجان

18

امام زاده جوانمرد و حمزه(ع)

لاریجان- روستای کهرود

لاریجان

19

امام زاده قنبرعلی و ربیع الله(ع)

لاریجان- روستای آبگرم

لاریجان

20

امام زاده جعفر(ع)

لاریجان- شهر گزنک

لاریجان

21

امام زاده ابراهیم(ع) گزانه

لاریجان- روستای گزانه

لاریجان

22

امام زاده عبدالله(ع) اطاقسرا

لاریجان- روستای اطاقسرا

لاریجان

23

امام زاده روح الله و ابراهیم(ع)

لاریجان- روستای دینان

لاریجان

24

امام زادگان هفت تن(ع)

لاریجان- روستای هفت تن

لاریجان

25

امام زاده عبدالمناف(ع)

لاریجان- روستای عبدالمناف

لاریجان

26

قاسم(ع) ایزدشهر

ایزدشهر

نور

27

جمشید کیاسلطان(ع)

رویان

نور

28

قدمگاه محمدبن بکربن علی(ع)

چمستان روستای بوته ده

نور

29

سید فضل اله(ع)

چمستان روستای صید کلا

نور

30

حسن رضا(ع)

چمستان- روستای کچلده

نور

31

عبداله(ع)

چمستان-روستای فولادکلا

نور

32

بلال(ع)

چمستان روستای نانواکلا

نور

33

قاسم(ع)

چمستان-روستای ورازده سفلی

نور

34

جعفر(ع)

رویان-روستای پس پرس

نور

35

ابوطالب(ع)

رویان- روستای دینکوه

نور

36

شاه رضا کیاسلطان(ع)

چمستان روستای ناتل

نور

37

قدمگاه میر محمد(ع)

زیارت سر نور

نور

38

یحیی(ع)

چمستان روستای وازتنگه

نور

39

امام زاده ابراهيم(ع)

آمل

آمل

40

امام زاده عبداله(ع)

سيكاپل

آمل

41

امام زاده عبداله(ع)

اسكومحله

آمل

42

امام زاده قاسم(ع)

آمل

آمل

43

امام زاده شازيد(ع)

آمل

آمل

44

امام زاده 18تن(ع)

آمل

آمل

45

امام زاده حسن(ع)

لهاش

آمل

46

امام زاده معصوم(ع)

تكيه آملي

آمل

47

امام زاده قاسم(ع)

قجر محله

آمل

48

درويش اسماعيل(ع)

كمانگركلا

آمل

49

امام زاده عبداله(ع)

شهنه كلا

آمل

50

امام زاده سيف الدين(ع)

گنگرج كلا

آمل

51

امام زاده محمد(ع)

نوگردون

آمل

52

امام زاده سيدرضي سيدذوالفقار


آمل

53

بقعه خضر نبي(ع)


آمل

54

سقاخانه ابوالفضلي

اسك

آمل

55

سقاخانه ابوالفضلي

اوجي آباد

آمل

56

ناصرالحق

آمل

آمل

57

امامزاده محمد بن بکر بن علی(ع) کلا

بلده روستای کلا

بلده

58

امامزاده اسماعیل(مسجد ولیعصر)بلده

شهر بلده

بلده

59

امامزاده سام سادات محله

بلده روستای سادات مج

بلده

60

سید ذکریا اوزکلا

بلده روستای اوزکلا

بلده

61

امامزاده یحیی تاکر

بلده روستای تاکر

بلده

62

امامزاده عباس

بندپی شرقی روستای امامزاده عباس

بندپی

63

امامزاده جعفر

بندپی شرقی روستای سماکوش محله

بندپی

64

امامزاده ابوالحسن

بندپی شرقی-روستای پایین گنج کلا

بندپی

65

بقعه آقاسیدناصر

بندپی غربی خشرودپی-شانه تراش

بندپی

66

بقعه سیدنظام الدین

بندپی شرقی گلوگاه- پادشامیر

بندپی

67

امامزاده عباس

ساری بلوار امام رضا آستانه امامزاده عباس

ساری

68

امامزاده یحیی

ساری خیابان جمهوری امامزاده یحیی

ساری

69

آستانه پهنه کلا

ساری راهبند بلوار کشاورز آستانه تکیه پهنه کلا

ساری

70

امامزاده حمزه رضا

ساری بلوار کشاورز روستای هولار

ساری

71

امامزاده صادق رضا

ساری بلوار کشاورز پایین دزا

ساری

72

امامزاده محمد مهدشت

ساری بلوار کشاورز مهدشت

ساری

73

امامزاده تقی ولیک چال

ساری دودانگه روستای ولیک چال

ساری

74

امامزاده عبدالعظیم

ساری خیابان فرهنگ جنب اداره آموزش و پرورش

ساری

75

امامزاده ابوالحسن

ساری روستای پرچیکلا

ساری

76

امامزاده سید ذکریا

ساری راهبند بلوار کشاورزروستای پهنه کلا

ساری

77

امامزاده عبدالله

ساری روستای پایین کولا

ساری

78

امامزاده عبدالله کاظم

ساری جاده دریا روستای قاجارخیل

ساری

79

امامزاده سه تن سنگتراشان

ساری بلوار کشاورز روستای سنگتراشان

ساری

80

امامزاده علی پاشاکلا

ساری دودانگه روستای پاشاکلا

ساری

81

بقعه ملامجدالدین

ساری خیابان ملا مجدالین

ساری

82

امامزاده خلیفه سلطان

ساری جاده دریا روستای حمید آباد

ساری

83

امامزاده عبدالله

ساری جنب شرکت نفت روستای آبندانسر

ساری

84

امامزاده شاهزاده حسین

ساری خیابان ام ام

ساری

85

امامزاده سه تن امره

ساری روستای امره

ساری

86

امامزاده حسن ذغالچال

ساری روستای ذغالچال

ساری

87

امامزاده علی امره

ساری بلوار کشاورز روستای امره

ساری

88

امامزاده حسن سنگ بن

ساری بلوار کشاورز روستای سنگ بن

ساری

89

امامزاده بی بی شهربانو

ساری جاده ساری نکا روستای اسبوکلا

ساری

90

امامزاده عباسعلی

ساری جاده دریا روستای عباسعلی کش

ساری

91

امامزاده میر عماد الدین

ساری چهاردانگه کیاسر روستای وری

ساری

92

سید عبدالوافی(ع)

کلارآباد- چارز

عباس آباد

93

سید حسین(ع)

سلمانشهر- تازه آباد

عباس آباد

94

سید کیا ابوالحسن(ع)

عباس آباد - زیارتور

عباس آباد

95

امامزاده ایوب پیغمبر(ع)

عباس آباد - پرچور

عباس آباد

96

امامزاده دانیال نبی(ع)

سلمانشهر- دانیال

عباس آباد

97

سید علی (ع)

عباس آباد - کرکاس

عباس آباد

98

سید علی (ع)

عباس آباد - مرتم

عباس آباد

99

سید محمد (ع)

عباس آباد - اسب چین

عباس آباد

100

امامزاده بی بی خاتون (س) فراشکلا

نوشهر - روستای فراشکلا

نوشهر

101

امامزاده نبی (ع)

نوشهر - روستای علویکلا

نوشهر

102

امام زاده خالد کیا سلطان (ع)

نوشهر - روستای منوچهر کلا

نوشهر

103

امامزاده آمنه خاتون (ع)

نوشهر - روستای ونوش

نوشهر

104

امامزاده نوح (ع) انارور

نوشهر - روستای انارور

نوشهر

105

امامزاده فارس (ع)

نوشهر - روستای انارور

نوشهر

106

امامزاده بلال (ع)

نوشهر - روستای پی کلا

نوشهر

107

امامزاده سید علی کیا سلطان (ع)

نوشهر - روستای سید علی کیا سلطان

نوشهر

108

امامزاده محمد (ع)

نوشهر - خیابان امام زاده محمد (ع)

نوشهر

109

امامزاده بی بی خاتون (س)

نوشهر- حسینی - روستای کورکورسر

نوشهر

110

امامزاده حمزه رضا (ع)و خاتون رضا(س)

نوشهر - کشکسرا

نوشهر

111

امامزاده یحیی (ع)

نوشهر - کجور - روستای انگاس

نوشهر

112

امامزاده ابراهیم (ع)

نوشهر - کجور - شاهناجر

نوشهر

113

امامزاده خلیل (ع)

چالوس- مرزن آباد

نوشهر

114

امامزاده سه تن (ع)

چالوس- کلاردشت - والت

نوشهر

115

امامزاده هادی (ع)

چالوس- کلاردشت - حسنکیف

نوشهر

116

امامزاده ذکریا (ع)

چالوس - کلاردشت - شکرکوه

نوشهر

117

امامزاده سید حسن و سید قاسم (ع)

نوشهر - کجور - کدیر

نوشهر

118

آقاپلاسید و آقابسمل

رامسر-ساداتشهر

رامسر

119

سیدمحمد وسیده فاطمه فتوک

رامسر طالش محله فتوک

رامسر

120

سیدابوالحسن توساسان

رامسر کمربندی جدید

رامسر

121

سیدمحمدنیاسته

رامسر کتالم نیاسته

رامسر

122

سیدابوطالب طالش محله

رامسر کتالم طالش محله

رامسر

123

سیدمحمدباقرکوزه گرمحله

رامسر کتالم کوزه گر محله

رامسر

124

بی بی سکینه رمک

رامسر رمک

رامسر

125

سیدمحمدگالش محله

رامسر کتالم گالش محله

رامسر

126

سیدمحمد اشکنه کوه

رامسر اشکنه کوه

رامسر

127

سیدابوالقاسم دریاپشته

رامسر دریاپشته

رامسر

128

سیدمحمد لمتر

رامسر لمتر

رامسر

129

سیدعلی علوی

رامسر زینبیه

رامسر

130

سید ابوالحسن چهل شهیدان

رامسر کتالم چهل شهیدان

رامسر

131

سیدمحمد بریشی

رامسر کتالم   بریشی

رامسر

132

امامزاده حمزه بربری محله

قائمشهر خ تهران روبروی مخابرات

قائمشهر

133

امامزاده درویش مزار

قائمشهر کمربندی قائمشهر - ساری

قائمشهر

134

امامزاده یوسف رضا

قائمشهر جنب بیمارستان رازی

قائمشهر

135

امامزاده سید ابوصالح مله

قائمشهر عبور چشمه سر روستای ابوصالح مله

قائمشهر

136

امامزاده سید ذکریا واسکس

قائمشهر خیابان تهران روستای واسکس

قائمشهر

137

امامزاده صالح واکی کلا

قائمشهر جاده نظامی روستای واکی کلا

قائمشهر

138

امامزاده سید حیدرباغدشت

قائمشهر جاده نظامی روستای باغدشت

قائمشهر

139

امامزاده اسماعیل ساروکلا

قائمشهر خیابان ساری عبورچشمه سر

قائمشهر

140

امامزاده حسن رضا

قائمشهر جاده جویبار

قائمشهر

141

امامزاده صالح کوچکسرا

قائمشهر کمربندی کوچکسرا

قائمشهر

142

امامزاده قاسم اسماعیل کلا بزرگ

جویبار روستای اسماعیلکلا بزرگ

قائمشهر

143

سقانفار ابوالفضلی انارمرز

جویبار روستای انارمرز

قائمشهر

144

سقانفار بیزکی

جویبار روستای بیزکی

قائمشهر

145

امامزاده عبداله کاظم مری

قائمشهر کیاکلا روستای مری

قائمشهر

146

امامزاده سیدرضا چمازکتی

قائمشهر ابتدا جاده جویبار

قائمشهر

147

امامزاده عبداله گل محله

جویبار روستای گل محله

قائمشهر

148

امامزاده مهدی افراکتی

قائمشهر خیابان ساری روستای افراکتی

قائمشهر

149

امامزاده مهدی مهدی آباد

قائمشهر جاده ساری روستای مهدی آباد ارطه

قائمشهر

150

امامزاده محمد و رضا ابجر

قائمشهر جاده جویبار

قائمشهر

151

امامزاده یحیی جنید

قائمشهر جاده بابل روستای جنید

قائمشهر

152

امامزاده قاسم المشیر

قائمشهر جاده ساری روستای مهدی آباد ارطه

قائمشهر

153

امامزاده عبدالحق(ع)

شهر سوادکوه

سوادکوه

154

امامزاده ابوطالب(ع)

شهر زیرآب

سوادکوه

155

امامزاده صالح(ع)

سوخته سرا

سوادکوه

156

امامزاده سید کمال(ع)

شهر زیرآب - روستای سرخ کلا

سوادکوه

157

امامزاده سید علی کیا سلطان (ع)

روستای امام کلا

سوادکوه

158

امامزاده زین العابدین(ع)

زیرآب - روستای لوسر

سوادکوه

159

امامزاده شاه نظر(ع)

روستای بهمنان

سوادکوه

160

تکیه علم ابوالفضل(ع)

روستای بایع کلا

سوادکوه

161

امامزاده قاسم(ع)

محمودآباد - خیایان آزادی

محمودآباد

162

امامزاده قاسم(ع) اورظشت

روستای اورطشت

محمودآباد

163

امامزاده فضل(ع) خشت سر

روستای خشت سر

محمودآباد

164

امامزاده عبدالمجید(ع)

سرخرود

محمودآباد

165

امامزاده ذکریا(ع)معلم کلا

روستای معلم کلا

محمودآباد

166

امامزاده عبداله(ع)گلیرد

روستای گلیرد

محمودآباد

167

امامزاده هفتادتن (ع)شومیا

روستای شومیا

محمودآباد

168

امامزاده زیدبن علی (ع)

روستای عبداله آباد

محمودآباد

169

امامزاده صالح (ع)

روستای دریاسر

محمودآباد

170

امامزاده محمد(ع)

روستای شورستاق

محمودآباد

171

امامزاده تقی (ع)

روستای چاکسر

محمودآباد

172

درویش حسن (ع)

روستای معلم کلا

محمودآباد

173

امامزاده طاهرمطهر(ع)

روستای رودپشت

محمودآباد

174

سید سه نور

محمودآباد

محمودآباد

175

آستانه امامزاده قاسم ( ع )

مزکز شهر- بابل

بابل

176

آستلنه امامزاده عبداله (ع )

بابل - داخل شهر

بابل

177

تکیه پیرعلم

بابل - داخل شهر

بابل

178

سقاخانه ابوالحسنکلا

روستای ابوالحسنکلا

بابل

179

امامزاده محمد ومحمود

روستای مشهدسرا

بابل

180

بقعه بی بی شهربانو

روستای شیخ محله

بابل

181

پیرتکیه باغبانکلا

روستای باغبانکلا

بابل

182

امامزاده علی ( ع )

روستای درازکلا

بابل

183

امامزاده هفت تن

داخل شهر- هفت تن

بابل

184

امامزاده محسن

بابل روستای آردکلا

بابل

185

امامزاده آقاسید هاشم

روستای آهنگرکلا

بابل

186

امامزاده عبداله باریکلا

روستای باریکلا

بابل

187

بقعه سلطان محمدطاهر

روستای سلطان محمدطاهر

بابل

188

امامزاده عبداله عسگری

روستای پیچاکلا

بابل

189

امامزاده عزیزاله

روستای داودکلا

بابل

190

بقعه درویش فخرالدین

بابل - موزیرج

بابل

191

امامزاده حمزه رضا

روستای حمزه رضا

بابل

192

امامزاده محمد صادق

روستای خردونکلا

بابل

193

امامزاده عبداله چمازین

روستای چمازین

بابل

194

امامزاده هادی ومهدی

روستای تاج الدوله

بابل

195

امامزاده آقاسید جلال

روستای هلیدشت

بابل

196

بقعه سعیدالعلماء

بابل - داخل شهر

بابل

197

تکیه رودگرمحله

بابل - داخل شهر

بابل

198

امامزاده یحیی

بابل - داخل شهر

بابل

199

امامزاده محمد(ع) رستمكلا

رستمكلا

بهشهر

200

امامزاده احمد(ع) لمراسك

لمراسك

بهشهر

201

امامزاده عبدالله(ع)

بهشهر-هزارجريب-الارز

بهشهر

202

امامزاده مجتبي(ع)

//

بهشهر

203

امامزاده موسي(ع)

بهشهر-گرائيل محله

بهشهر

204

بقعه بي بي زينب(ع)

بهشهر-خ فراشمحله

بهشهر

205

بقعه شاهزاده علي اصغر

بهشهر-خ پاسداران

بهشهر

206

امامزاده فضل و فاضل(ع)

بهشهر-امام ده

بهشهر

207

امامزاده عبدالحق(ع)

بهشهر-خ عبدالحق

بهشهر

208

امامزاده يوسف(ع)

بهشهر-ركاوند-پاسند

بهشهر

209

امامزاده سيدعلي(ع)

بهشهر-خليل شهر

بهشهر

210

امامزاده خاتم(ع)

گلوگاه-ريحان آباد و ولمازو

بهشهر

211

بقعه بي بي زينب(ع) خورشيدكلا

گلوگاه-خورشيدكلا

بهشهر

212

امامزاده اسحاق(ع)

گلوگاه-خورشيدكلا

بهشهر

213

بقعه سيد محمد هشتيكه

گلوگاه-هشتيكه

بهشهر

214

امامزادگان سفيد چاه

بهشهر-سفيدچاه

بهشهر

215

سید حسین شیرود

تنکابن

تنکابن

216

قوام الدین کبود کلایه

تنکابن

تنکابن

217

شیر علی میان ناحیه

تنکابن

تنکابن

218

میر شمس الدین

تنکابن

تنکابن

219

محمد طاهر حاجی محله

تنکابن

تنکابن

220

سید قاسم دوهزار

تنکابن

تنکابن

221

سید قاسم شیرود

تنکابن

تنکابن

222

سید ابراهیم رشیدیه

تنکابن

تنکابن

223

سید محمد عماریه

تنکابن

تنکابن

224

سید حسین پلت کله

تنکابن

تنکابن

225

سید محمد واچک

تنکابن

تنکابن

226

سید محمد فقیه محله

تنکابن

تنکابن

227

سید خانم گلدسته

تنکابن

تنکابن

228

طاهر و مطهر

تنکابن

تنکابن

229

یحیی و ذکریا عسل محله

تنکابن

تنکابن

230

سید آمنه

تنکابن

تنکابن

231

جلال الدین

تنکابن

تنکابن

232

یحیی توساکوتی

تنکابن

تنکابن

233

زیبا مهدی اباد

تنکابن

تنکابن

234

خدیجه گیل

تنکابن

تنکابن

235

علی کیا بلده

تنکابن

تنکابن

236

امامزاده محمود (ع)

روستاي قلعه سر سفلي

نکاء

237

امامزاده يحيي(ع)

روستاي سيكا

نکاء

238

امامزاده حمزه رضا (ع)

روستاي آبلو

نکاء

239

امامزاده مير فيد (ع)

نكا خيابان آرامگاه

نکاء

240

امامزاده عبدالله (ع)

روستاي اطرب

نکاء

241

امامزاده عبدالله (ع)

روستاي ميانگاله

نکاء

242

امامزاده ذكريا (ع)

روستاي بايع كلا

نکاء

243

امامزادگان عبدالكريم و عبدالرحيم (ع)

روستاي نوذ آباد

نکاء

244

امامزاده حسن(ع)

نكا خيابان شهرادي

نکاء

245

امامزاده سه تن (ع)

روستاي برما

نکاء

246

امامزاده قاسم (ع)

روستاي سوچلما

نکاء

247

امامزاده زين العابدين (ع)

روستاي سورك نکا

نکاء

248

امامزاده جعفر(ع)

روستای دارابکلا

میاندرود

249

امامزاده طیب و طاهر(ع) و حلیمه و سلیمه(س)

شهر سورک

میاندرود

250

امامزاده عبداله(ع)

روستای جامخانه

میاندرودجمع کل 250 امامزاده


برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

پربازدیدترین اخبار