وقف به چه میزان در تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیرگزار است؟
کم
نسبتا زیاد
زیاد
بسیار زیاد