اطلاعات اقامه نماز اداره‌کل اوقاف مازندران

صفحه ی اصلی / اطلاعات اقامه نماز اداره‌کل اوقاف مازندران

اطلاعات نمازخانه اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران

حجت الاسلام اسماعیل مهری‌کارنامی

امام جماعت

فضای کلی نمازخانه 70 متر مربع (25متر مربع آقایان و 25 مترمربع خانمها)

فضای نمازخانه

منبر، تریبون، سیستم صوتی، مهر ، سجاده، فرش سجاده‌ای، دستگاه اذان‌گو و...

تجهیزات

طبقه زیرین اداره کل

موقعیت مکانی نمازخانه

دارای 2چشمه سرویس بهداشتی و وضوخانه

وضو خانه

پخش اذان ظهر و عصر و اقامه نماز جماعت به مدت 20 دقیقه

بیان احکام شرعی روز های فرد بمدت 5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم روزهای زوج بمدت 5 دقیقه

متوسط شرکت کننده همه روزه حدود 40 نفر می‌باشد.

توضیحات

دعوت از سخنران و مداح

اجرای برنامه در بین الصلاتین یا پایان نماز

پذیرایی( بستگی به نوع برنامه/ شیرینی و شربت یا خرما)

مناسبتهای ملی و مذهبی

         

اطلاعات نمازخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری  

حجت الاسلام علی سلطانی کاظمی

امام جماعت

فضای کلی نمازخانه 10 متر مربع ( 5 متر مربع آقایان و 5 مترمربع خانمها)

فضای نمازخانه

منبر، تریبون، سیستم صوتی، مهر ، سجاده، فرش سجاده‌ای، دستگاه اذان‌گو و...

تجهیزات

طبقه اول اداره

موقعیت مکانی نمازخانه

دارای 3چشمه سرویس بهداشتی و وضوخانه

وضو خانه

پخش اذان ظهر و عصر و اقامه نماز جماعت به مدت 20 دقیقه

احکام شرعی هفته ای 2 روز

تلاوت قرآن کریم هفته ای 3 روز

متوسط شرکت کننده همه روزه حدود 15 نفر می‌باشد.

توضیحات

دعوت از سخنران و مداح

اجرای برنامه در بین الصلاتین

پذیرایی

مناسبتهای ملی و مذهبی

 

  اطلاعات نمازخانه اداره‌کل اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر

حجت الاسلام اسماعیل علی اصغر علیزاده

امام جماعت

فضای کلی نمازخانه 12 متر مربع

فضای نمازخانه

تریبون، سیستم صوتی، مهر ، سجاده، فرش سجاده‌ای، دستگاه اذان‌گو و...

تجهیزات

طبقه اول اداره

موقعیت مکانی نمازخانه

دارای 2 چشمه سرویس بهداشتی و وضوخانه

وضو خانه

پخش اذان ظهر و عصر و اقامه نماز جماعت به مدت 20 دقیقه

تلاوت قرآن کریم یک روز در میان

متوسط شرکت کننده همه روزه حدود 10 نفر می‌باشد.

توضیحات

دعوت از سخنران و مداح

اجرای برنامه در بین الصلاتین

پذیرایی

مناسبتهای ملی و مذهبی

 

اطلاعات نمازخانه اداره‌کل اوقاف و امور خیریه شهرستان قائمشهر

حجت الاسلام عبداله ولی نژاد

امام جماعت

فضای کلی نمازخانه 10 متر مربع (7 متر مربع آقایان و 3 مترمربع خانمها)

فضای نمازخانه

منبر، تریبون، سیستم صوتی، مهر ، سجاده، فرش سجاده‌ای، رادیو پخش و...

تجهیزات

طبقه اول اداره

موقعیت مکانی نمازخانه

دارای 2چشمه سرویس بهداشتی و وضوخانه

وضو خانه

پخش اذان ظهر و عصر و اقامه نماز جماعت به مدت 20 دقیقه

تلاوت قرآن کریم یک روز در میان

متوسط شرکت کننده همه روزه حدود 10 نفر می‌باشد.

توضیحات

دعوت از سخنران و مداح

اجرای برنامه در بین الصلاتین

پذیرایی

مناسبتهای ملی و مذهبی


 

اطلاعات نمازخانه اداره‌کل اوقاف و امور خیریه شهرستان بابل  

حجت الاسلام علی بویا

امام جماعت

فضای کلی نمازخانه 14 متر مربع (10 متر مربع آقایان و 4 مترمربع خانمها)

فضای نمازخانه

تریبون، سیستم صوتی، مهر ، سجاده، فرش سجاده‌ای، رادیو پخش و...

تجهیزات

طبقه دوم اداره

موقعیت مکانی نمازخانه

دارای 3 چشمه سرویس بهداشتی و وضوخانه

وضو خانه

پخش اذان ظهر و عصر و اقامه نماز جماعت به مدت 20 دقیقه

تلاوت قرآن کریم یک روز در میان

متوسط شرکت کننده همه روزه حدود 15 نفر می‌باشد.

توضیحات

دعوت از سخنران و مداح

اجرای برنامه در بین الصلاتین

پذیرایی

مناسبتهای ملی و مذهبی

 

اطلاعات نمازخانه اداره‌کل اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل  

حجت الاسلام محمد هادی بهرامی

امام جماعت

فضای کلی نمازخانه 15 متر مربع (11 متر مربع آقایان و 4 مترمربع خانمها)

فضای نمازخانه

منبر، تریبون، سیستم صوتی، مهر ، سجاده، فرش سجاده‌ای، رادیو پخش و...

تجهیزات

طبقه اول اداره

موقعیت مکانی نمازخانه

دارای 3 چشمه سرویس بهداشتی و وضوخانه

وضو خانه

پخش اذان ظهر و عصر و اقامه نماز جماعت به مدت 20 دقیقه

تلاوت قرآن کریم یک روز در میان

متوسط شرکت کننده همه روزه حدود 16 نفر می‌باشد.

توضیحات

دعوت از سخنران و مداح

اجرای برنامه در بین الصلاتین

پذیرایی

مناسبتهای ملی و مذهبی

 

اطلاعات نمازخانه اداره‌کل اوقاف و امور خیریه شهرستان محمودآباد

حجت الاسلام

امام جماعت

فضای کلی نمازخانه 16 متر مربع

فضای نمازخانه

تریبون، سیستم صوتی، مهر ، سجاده، فرش سجاده‌ای، رادیو پخش و...

تجهیزات

طبقه دوم اداره

موقعیت مکانی نمازخانه

دارای 2 چشمه سرویس بهداشتی و وضوخانه

وضو خانه

پخش اذان ظهر و عصر و اقامه نماز جماعت به مدت 20 دقیقه

تلاوت قرآن کریم یک روز در میان

متوسط شرکت کننده همه روزه حدود 7 نفر می‌باشد.

توضیحات

دعوت از سخنران و مداح

اجرای برنامه در بین الصلاتین

پذیرایی

مناسبتهای ملی و مذهبی

 

  اطلاعات نمازخانه اداره‌کل اوقاف و امور خیریه شهرستان نور  

حجت الاسلام عیسی توپا حیدری

امام جماعت

فضای کلی نمازخانه 12 متر مربع

فضای نمازخانه

تریبون، سیستم صوتی، مهر ، سجاده، فرش سجاده‌ای، رادیو پخش و...

تجهیزات

طبقه اول اداره

موقعیت مکانی نمازخانه

دارای 1 چشمه سرویس بهداشتی و وضوخانه

وضو خانه

پخش اذان ظهر و عصر و اقامه نماز جماعت به مدت 20 دقیقه

تلاوت قرآن کریم یک روز در میان

متوسط شرکت کننده همه روزه حدود 7 نفر می‌باشد.

توضیحات

دعوت از سخنران و مداح

اجرای برنامه در بین الصلاتین

پذیرایی

مناسبتهای ملی و مذهبی

 

 

اطلاعات نمازخانه اداره‌کل اوقاف و امور خیریه شهرستان بابلسر  

حجت الاسلام مهدی یوسف تبار

امام جماعت

فضای کلی نمازخانه 10 متر مربع

فضای نمازخانه

تریبون، سیستم صوتی، مهر ، سجاده، فرش سجاده‌ای، رادیو پخش و...

تجهیزات

طبقه اول اداره

موقعیت مکانی نمازخانه

دارای 1 چشمه سرویس بهداشتی و وضوخانه

وضو خانه

پخش اذان ظهر و عصر و اقامه نماز جماعت به مدت 20 دقیقه

تلاوت قرآن کریم یک روز در میان

متوسط شرکت کننده همه روزه حدود 5 نفر می‌باشد.

توضیحات

دعوت از سخنران و مداح

اجرای برنامه در بین الصلاتین

پذیرایی

مناسبتهای ملی و مذهبی

 

  اطلاعات نمازخانه اداره‌کل اوقاف و امور خیریه شهرستان تنکابن  

حجت الاسلام رسول علیخانی

امام جماعت

فضای کلی نمازخانه 20 متر مربع

فضای نمازخانه

تریبون، سیستم صوتی، مهر ، سجاده، فرش سجاده‌ای، رادیو پخش و...

تجهیزات

طبقه اول اداره

موقعیت مکانی نمازخانه

دارای 1 چشمه سرویس بهداشتی و وضوخانه

وضو خانه

پخش اذان ظهر و عصر و اقامه نماز جماعت به مدت 20 دقیقه

تلاوت قرآن کریم یک روز در میان

متوسط شرکت کننده همه روزه حدود 8 نفر می‌باشد.

توضیحات

دعوت از سخنران و مداح

اجرای برنامه در بین الصلاتین

پذیرایی

مناسبتهای ملی و مذهبی

 

اطلاعات نمازخانه اداره‌کل اوقاف و امور خیریه شهرستان رامسر

حجت الاسلام محمد ابراهیم حاجی پور

امام جماعت

فضای کلی نمازخانه 10 متر مربع

فضای نمازخانه

تریبون، سیستم صوتی، مهر ، سجاده، فرش سجاده‌ای، رادیو پخش و...

تجهیزات

طبقه اول اداره

موقعیت مکانی نمازخانه

دارای 1 چشمه سرویس بهداشتی و وضوخانه

وضو خانه

پخش اذان ظهر و عصر و اقامه نماز جماعت به مدت 20 دقیقه

تلاوت قرآن کریم یک روز در میان

متوسط شرکت کننده همه روزه حدود 8 نفر می‌باشد.

توضیحات

دعوت از سخنران و مداح

اجرای برنامه در بین الصلاتین

پذیرایی

مناسبتهای ملی و مذهبی

 

 

طلاعات نمازخانه اداره‌کل اوقاف و امور خیریه شهرستان نکا

حجت الاسلام رمضان شجاعی

امام جماعت

فضای کلی نمازخانه 10 متر مربع

فضای نمازخانه

تریبون، سیستم صوتی، مهر ، سجاده، فرش سجاده‌ای، رادیو پخش و...

تجهیزات

طبقه اول اداره

موقعیت مکانی نمازخانه

دارای 1 چشمه سرویس بهداشتی و وضوخانه

وضو خانه

پخش اذان ظهر و عصر و اقامه نماز جماعت به مدت 20 دقیقه

تلاوت قرآن کریم یک روز در میان

متوسط شرکت کننده همه روزه حدود 5 نفر می‌باشد.

توضیحات

دعوت از سخنران و مداح

اجرای برنامه در بین الصلاتین

پذیرایی

مناسبتهای ملی و مذهبی

 

 

اطلاعات نمازخانه اداره‌کل اوقاف و امور خیریه شهرستان سوادکوه  

حجت الاسلام رضا یوسفی ززولی

امام جماعت

فضای کلی نمازخانه 10 متر مربع

فضای نمازخانه

تریبون، سیستم صوتی، مهر ، سجاده، فرش سجاده‌ای، رادیو پخش و...

تجهیزات

طبقه اول اداره

موقعیت مکانی نمازخانه

دارای 1چشمه سرویس بهداشتی و وضوخانه

وضو خانه

پخش اذان ظهر و عصر و اقامه نماز جماعت به مدت 20 دقیقه

تلاوت قرآن کریم یک روز در میان

متوسط شرکت کننده همه روزه حدود 5 نفر می‌باشد.

توضیحات

دعوت از سخنران و مداح

اجرای برنامه در بین الصلاتین

پذیرایی

مناسبتهای ملی و مذهبی