استان مازندران
حجت الاسلام آخوندی رئیس اداره فرهنگی سازمان اوقاف به اتفاق آقای فاتحی و حجت الاسلام قربانی معاون فرهنگی اداره کل اوقاف مازندران از آستان مقدس آقا بسمل ، آقاپلا سید شهرستان رامسر و امامزاده عبدالوافی(ع) عباس آباد بازدید کردند.
چهارشنبه 19 مهر 1396    
حجت الاسلام آخوندی رئیس  اداره فرهنگی  سازمان اوقاف به اتفاق آقای فاتحی و حجت الاسلام قربانی معاون فرهنگی اداره کل اوقاف مازندران از آستان مقدس آقا بسمل ، آقاپلا سید  شهرستان رامسر و امامزاده عبدالوافی(ع) عباس آباد بازدید کردند.
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa