• امروز شنبه دوم تیر 1397 

اخبار سازمان اوقاف

لیست اخبار
ثبت وقف مشارکتی توسط کارکنان روابط عمومی سازمان اوقاف

ثبت وقف مشارکتی توسط کارکنان روابط عمومی سازمان اوقاف

معاون روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اوقاف به تشریح جزئیات موقوفه‌ای که توسط کارکنان اداره کل روابط عمومی این سازمان در قالب وقف مشارکتی ایجاد شده است، پرداخت.

1397/3/22 ( روابط عمومی ) 8 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

1397/3/21 ( روابط عمومی ) 8 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

1397/3/20 ( روابط عمومی ) 7 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

1397/3/21 ( روابط عمومی ) 4 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

1397/3/20 ( روابط عمومی ) 7 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

1397/3/20 ( روابط عمومی ) 6 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

1397/3/17 ( روابط عمومی ) 6 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

دعا روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

دعا روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

دعا روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

1397/3/17 ( روابط عمومی ) 6 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

1397/3/17 ( روابط عمومی ) 4 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

1397/3/16 ( روابط عمومی ) 4 0 رای به این مطلب ادامه مطلب